แจกไฟล์เอกสาร PDF

ชีทบทที่เหลือ กำลังทยอย Upload จ้า

วิชา ฟิสิกส์

ไฟล์เอกสาร PDF วิชา ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 ( เพิ่มเติม )
ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 01 บทนำ ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 02 การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 03 แรงกฏการเคลื่อนที่ ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 04 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 05 งานและพลังงาน ( UPLOAD ใหม่ ) ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 06 โมเมนตัมและการชน ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 07 การเคลื่อนที่แบบหมุน ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 08 สมดุลกลและสภาพยืดหยุ่น ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 09 คลื่นกล ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 10 เสียง ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 11 แสงและทัศนอุปกรณ์ ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์ ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 16 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 17 ของไหล ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 18 ความร้อน ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม ติวสบายฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ไฟล์เอกสาร PDF ติวสบาย ฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) - ตะลุยข้อสอบPAT2 9สามัญ โควตา
ไฟล์เอกสาร PDF ติวเข้ม เตรียมโควตา & Addmission

วิชา คณิตศาสตร์

ไฟล์เอกสาร PDF วิชา คณิต ม.4 - ม.6 ( เพิ่มเติม )
 ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 01 ตรรกศาสตร์  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 02 ระบบจำนวนจริง  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 04 เมตริกซ์ ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 05 ฟังก์ชัน  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 07 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 08 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 09 เวกเตอร์  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 14 การแจกแจงปกติ  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 16 ลำดับและอนุกรม  ติวสบายคณิต ( เพิ่มเติม ) บทที่ 17 แคลคูลัสเบื้องต้น
ไฟล์เอกสาร PDF ติวสบาย คณิต ( เพิ่มเติม ) - ตะลุยข้อสอบPAT1 9สามัญ โควตา
ไฟล์เอกสาร PDF วิชา คณิต ตรียมโควตา & Addmission 59

วิชา เคมี

วิชา เคมี(ครูหมิว)

ไฟล์เอกสาร PDF ติวสบาย ชีววิทยา ม.4 - ม.6 ( เพิ่มเติม ) อ.นันท์นภัส ฟักทอ
ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 01 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต p01 ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 02 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1,2,3 ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 04 การย่อยอาหารฯ ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 05 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 06 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 07 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 08 ระบบประสาท ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 10 พฤติกรรมสัตว์ ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 11 โครงสร้าง์และหน้าที่ของพืชดอก ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 12 การสังเคราห์ด้วยแสง ติวสบายชีววิทยา (เพิ่มเติม) บทที่ 13 การสืบพันธุ์ ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ติวเข้ม เตรียมโควตา & Addmission ( ชีววิทยา )

วิชา ภาษาอังกฤษ

วิชา สังคมศึกษา

ไฟล์เอกสาร PDF สังคมศึกษา

วิชา ภาษาไทย