พิมพ์ชมพู แก้วสูงเนิน [เฉลิมขวัญสตรี] | ติวสบายฟิสิกส์ (เพิ่มเติม) บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส p07 การต่อตัวต้านทานแบบผสม |
Thanakit Sukdee [โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร] | ติวสบายเคมี (เพิ่มเติม) บทที่ 08 กรดเบส ตอน 13 การคำนวณแฏิกริยากรดเบส(1) |